Προσωπικό

Το προσωπικό του ΕΕΜΗΥ αποτελείται από μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και από συνεργαζόμενους ερευνητές.