Προσωπικό

Το προσωπικό του ΕΕΜΗΥ αποτελείται από μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και από συνεργαζόμενους ερευνητές.

  • Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
  • Εργαστηριακό Προσωπικό
  • Υποψήφιοι Διδάκτορες
  • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
  • Συνεργαζόμενοι Ερευνητές