Προχωρημένα Θέματα Διακριτών Μαθηματικών

Διδάσκουσα : Ελ. Παπαδοπούλου (7,5 ECTS)

Αρίθμηση, συνδυαστική, ιδιότητες ακεραίων, διατεταγμένα σύνολα και πλέγματα, άλγεβρες Boole, επιλογή θεμάτων από κυψελιδικά αυτόματα, υπολογισμούς με συστολικά διανύσματα, απεικόνιση αλγορίθμων σε υπολογιστικά συστήματα.