4.2 Επικύρωση αποτελεσμάτων σε προβλήματα Ιατρικής

 

Μελέτη του προβλήματος εξέλιξης καρκινικών όγκων εγκεφάλου (γλοιωμάτων).Το πρόβλημα της εξέλιξης καρκινικών εγκεφαλικών όγκων είναι ένα εξαιρετικής κρισιμότητας πρόβλημα του οποίου η ιατρική αντιμετώπιση παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. Τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το πρόβλημα αυτό ανήκουν στην κατηγορία των ΜΔΕ με ασυνεχείς συντελεστές, λόγω ανομοιογένειας του εγκεφαλικού ιστού, και συνεπώς ανήκουν στην κατηγορία των σύνθετων ΜΔΕ που μελετώνται στο παρόν έργο. Κεντρική επιδίωξη της παρούσας δράσης αποτελεί αφενός μεν η επικύρωση των αποτελεσμάτων μας (αποδοτικότητα μεθόδων και λογισμικού) με ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα, αφετέρου δε η μελέτη της εξέλιξης καρκινικών όγκων εγκεφάλου, αλλά και η συμπεριφορά τους μετά από χειρουργική επέμβαση ή/και χημειοθεραπεία, μέσα από μια νέα πλατφόρμα υψηλής ακρίβειας μεθόδων, λογισμικού και σύγχρονων υπολογιστικών αρχιτεκτονικών.

 

Παραδοτέα Δράσης

 

  • Τεχνική έκθεση περιγραφής των αποτελεσμάτων.
  • Δημοσίευση τουλάχιστον 1 επιστημονικού άρθρου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.


Η Ερευνητική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η κύρια ομάδα εργασίας που θα υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας δράσης, θα συγγράψει και θα δημοσιεύσει τα ερευνητικά αποτελέσματα, και θα συντάξει την σχετική Τεχνική Έκθεση για την περιγραφή των επιστημονικών δραστηριοτήτων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έλαβαν χώρα στα πλαίσια της παρούσας δράσης.