Δράσεις - Παραδοτέα

Πακέτο Εργασίας 1

 

Συντονισμός έργου και μελλοντικός σχεδιασμός

Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΕ είναι αφ’ ενός μεν ο συντονισμός του προτεινόμενου έργου έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι που έχουν τεθεί και να υλοποιηθεί το σύνολο των παραδοτέων που περιγράφονται στη συνέχεια, αφ’ έτερου δε να σχεδιάσει συγκεκριμένες δράσεις για τη συνέχεια και διεύρυνση της συνεργασίας των τριών ομάδων στο μέλλον ώστε να αποτελέσουν πλέον ένα Εθνικό (και, στο αργότερα, Ευρωπαϊκό) Δίκτυο Επιστημονικού Υπολογισμού. Στο πλαίσιο του συντονισμού του έργου περιλαμβάνεται η σύνταξη τριών ετήσιων εκθέσεων πρόοδου. Οι ετήσιες εκθέσεις περιλαμβάνουν την πορεία της έρευνας και τις επιστημονικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά την υλοποίηση του έργου. Με τη λήξη της έρευνας, ο Συντονιστής του έργου θα υποβάλλει -σε συνεργασία με όλα τα μέλη της ΚΕΟ- την Τελική Έκθεση Πεπραγμένων και Μελλοντικής Συνεργασίας όπου θα επισυνάπτονται περιλήψεις όλων των παραδοτέων (επιστημονικών δημοσιεύσεων, περιγραφή πακέτων λογισμικού και οδηγίες χρήσης) που θα προκύψουν από το έργο.

Πακέτο Εργασίας 2

 

Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι για ασυνεχή προβλήματα πολλαπλών πεδίων

Ανάπτυξη και μελέτη νέων αναλυτικών, αριθμητικών και υπολογιστικών μεθόδων, αλλά και προσαρμογή κλασικών αριθμητικών μεθόδων, για την επίλυση ασυνεχών προβλημάτων πολλαπλών πεδίων. Συγκεκριμένα, στο Π.Ε. συντελούνται οι παρακάτω επιμέρους δράσεις

2.1 Ασυνεχείς /υβριδικές μέθοδοι collocation
2.2 Μέθοδοι υπερχαλάρωσης στις διεπαφές
2.3 Στοχαστικές / ντετερμινιστικές υβριδικές μέθοδοι
2.4 Μέθοδοι μετασχηματισμού-Φωκά

Πακέτο Εργασίας 3

 

Υλοποίηση σε σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα

Μελέτη της δυνατότητας χρήσης αρχιτεκτονικών μαζικού παραλληλισμού (many-core architectures), συμβατικών και αναδυόμενων πολυνηματικών (Cell BE, GPUs, Larrabee) αρχιτεκτονικών, καθώς και αναδιατασσόμενης λογικής, για την επιτάχυνση της εκτέλεσης του λογισμικού επιστημονικού υπολογισμού που θα δημιουργηθεί για την αριθμητική επίλυση ασυνεχών προβλημάτων πολλαπλών πεδίων (π.χ. υφαλμύριση υδάτινων πόρων, διάχυση εγκεφαλικών όγκων). Συγκεκριμένα, στο Π.Ε. συντελούνται οι παρακάτω επιμέρους δράσεις

3.1 Υλοποίηση σε Clusters, Grids και clouds
3.2 Υλοποίηση σε FPGA & Reconfigurable Arrays

Πακέτο Εργασίας 4

 

Συγκερασμός, Αξιολόγηση και Επικύρωση

Ανάπτυξη ενός λειτουργικού περιβάλλοντος ενσωμάτωσης μεθόδων και λογισμικού που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου, καθώς και αξιολόγηση και επικύρωση τους σε σημαντικά προβλήματα της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και της Ιατρικής. Συγκεκριμένα, στο Π.Ε. συντελούνται οι παρακάτω επιμέρους δράσεις

4.1 Συγκερασμός αριθμητικών μεθόδων και λογισμικού
4.2 Επικύρωση αποτελεσμάτων σε προβλήματα Ιατρικής
4.3 Επικύρωση αποτελεσμάτων σε προβλήματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Πακέτο Εργασίας 5

 

Διάχυση των αποτελεσμάτων

Το συγκεκριμένο ΠΕ αναφέρεται στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από το προτεινόμενο έργο, καθώς και την ανακοίνωση μελλοντικών δράσεων για τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Επιστημονικού Υπολογισμού, τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό. Μέρος της προσπάθειας για την ευρύτερη δημοσιοποίηση του έργου είναι και ο συγκεκριμένος ιστότοπος ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία όπως τους στόχους του προγράμματος, τις πηγές χρηματοδότησης, τους συνεργαζόμενους εταίρους, τις επιμέρους δραστηριότητες ανά Πακέτο Εργασίας, τις δημοσιεύσεις και ανανεώνεται τακτικά. Επίσης, στο τελευταίο εξάμηνο του προτεινόμενου έργου, θα οργανωθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης επιστημονική ημερίδα στην οποία θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου αλλά και ο συνολικός προγραμματισμός επιστημονικών δράσεων για τη συνέχεια και επέκταση της συνεργασίας των ερευνητικών ομάδων του έργου με στόχο την δημιουργία Εθνικού Δικτύου Επιστημονικού Υπολογισμού.