2.4 Μέθοδοι μετασχηματισμού Φωκά

 

Προσαρμογή και μελέτη της καινοτόμου αναλυτικής μεθόδου μετασχηματισμού-Φωκά για την λύση εξελικτικών ή μη ΜΔΕ με ασυνεχείς συντελεστές. 

 

Η βασική ερευνητική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στη παρούσα δράση στοχεύει στην μελέτη και προσαρμογή της καινοτόμου αυτής μαθηματικής μεθόδου μετασχηματισμού-Φωκά για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων ΜΔΕ με ασυνεχείς συντελεστές. Στην διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται η ανάπτυξη αναλυτικών ή αριθμητικών μεθόδων επίλυσης των γενικευμένων συνθηκών ή των αντίστοιχων Dirichlet-Neumann απεικονίσεων στην περίπτωση ασυνεχών συντελεστών καθώς και η ανάπτυξη λύσεων κλειστής μορφής ως προς τον χρόνο σε ευαίσθητα εξελικτικά προβλήματα αιχμής (π.χ. πρόβλημα εξέλιξης καρκινικών όγκων εγκεφάλου) για την άμεση παραγωγή αποτελεσμάτων στον χρόνο χωρίς ενδιάμεσα χρονικά βήματα. Αναλυτικότερη περιγραφή της δράσης μπορείτε να δείτε  εδώ.

 

Παραδοτέα Δράσης

 

  • 1 Τεχνική Έκθεση
  • Δημοσίευση τουλάχιστον 2 επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.


Η Ερευνητική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την συμμετοχή του καθ. Α. Φωκά ως μετακαλούμενου ερευνητή, είναι η κύρια ομάδα εργασίας που θα υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας δράσης, θα συγγράψει και θα δημοσιεύσει τα ερευνητικά αποτελέσματα, και θα συντάξει την σχετική Τεχνική Έκθεση για την περιγραφή των επιστημονικών δραστηριοτήτων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έλαβαν χώρα στα πλαίσια της παρούσας δράσης.