2.2 Μέθοδοι υπερχαλάρωσης στις διεπαφές

 

Δημιουργία και μελέτη νέων μεθόδων χαλάρωσης στη διεπαφή κατάλληλες για προβλήματα με σύνθετες ΜΔΕ και προχωρημένες μεθόδους χαλάρωσης.

 

Η βασική ερευνητική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στοχεύει κυρίως δημιουργία και μελέτη νέων προχωρημένων μεθόδων χαλάρωσης στη διεπαφή κατάλληλες για προβλήματα με σύνθετες ΜΔΕ και ιδιαίτερα κατάλληλες για την αντιμετώπιση ασυνεχειών στους συντελεστές τους. Τα αριθμητικά σχήματα που θα αναπτυχθούν θα υλοποιηθούν σε σειριακά υπολογιστικά περιβάλλοντα αλλά και σύγχρονα παράλληλα για προβλήματα εφαρμογών Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Ιατρικής (στα πλαίσια του Π.Ε.4). Aναλυτική περιγραφή της δράσης μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Παραδοτέα Δράσης

 

  • 1 Τεχνική Έκθεση
  • Δημοσίευση τουλάχιστον 3 επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
  • Λογισμικό


Η Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η κύρια ομάδα εργασίας που θα υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας δράσης, θα συγγράψει και θα δημοσιεύσει τα ερευνητικά αποτελέσματα, και θα συντάξει την σχετική Τεχνική Έκθεση για την περιγραφή των επιστημονικών δραστηριοτήτων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έλαβαν χώρα στα πλαίσια της παρούσας δράσης.