2.1 Ασυνεχείς /υβριδικές μέθοδοι collocation

 

Ανάπτυξη υψηλής τάξης ασυνεχών και υβριδικών αριθμητικών μεθόδων collocation πεπερασμένων στοιχείων και διερεύνηση των ικανοτήτων τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων ετερογενών πεδίων με ασυνέχειες στις διεπιφάνειες.

 

Η βασική ερευνητική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη ορθογώνιων ή spline collocation  μεθόδων για την επίλυση μη-κλασικών ΜΔΕ (multiphysics, multidomain) και την αντιμετώπιση ασυνεχειών στους συντελεστές, αλλά και στην κατανόηση της επίδρασης των ασυνεχειών αυτών στην συμπεριφορά της μεθόδου collocation όσον αφορά τον βαθμό σύγκλισης και την ευστάθεια της μεθόδου, καθώς και της κατάστασης των αντίστοιχων γραμμικών συστημάτων. Τα αριθμητικά σχήματα που θα αναπτυχθούν θα υλοποιηθούν σε σειριακά υπολογιστικά περιβάλλοντα αλλά και σύγχρονα παράλληλα (στα πλαίσια του Π.Ε.3) για προβλήματα εφαρμογών Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Ιατρικής (στα πλαίσια του Π.Ε.4). Aναλυτικότερη περιγραφή της δράσης μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Παραδοτέα Δράσης

 

  • 1 Τεχνική Έκθεση
  • Δημοσίευση τουλάχιστον 3 επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
  • Λογισμικό


Η Ερευνητική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η κύρια ομάδα εργασίας που θα υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας δράσης, θα συγγράψει και θα δημοσιεύσει τα ερευνητικά αποτελέσματα, και θα συντάξει την σχετική Τεχνική Έκθεση για την περιγραφή των επιστημονικών δραστηριοτήτων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έλαβαν χώρα στα πλαίσια της παρούσας δράσης.