Συνάντηση συμμετεχόντων στο έργο

 

Στις αρχές Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των συντονιστών των ΚΕΟ καθώς και μελών των ερευνητικών ομάδων, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,

  • Εξετάστηκε η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου και αποφασίστηκε η περαιτέρω επιτάχυνση απόδοσης παραδοτέων (δημοσιεύσεων, λογισμικού)
  • Οργανώθηκαν διμερείς ερευνητικές συναντήσεις των ΚΕΟ-ΟΕΣ καθώς και ερευνητική συνάντηση των ΚΕΟ τον Ιούλιο 2014
  • Εξετάστηκαν διαχειριστικά προβλήματα (π.χ. θέματα χρονοχρέωσης ΚΕΟ 2, προκηρύξεις για νέες συμβάσεις) και αποφασίστηκε η επιτάχυνση απορρόφησης των κονδυλίων
  • Παρουσιάστηκε η πρόοδος της διοργάνωσης δύο workshops  για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου NumAn 2014.
  • Μελετήθηκαν ερευνητικά ζητήματα της Δράσης 4 (Συγκερασμού μεθόδων και λογισμικού)