Έναρξη λειτουργίας ιστότοπου έργου

Ενεργοποιήθηκε ο ιστότοπος του έργου ΘΑΛΗΣ στη διεύθυνση http://www.tuc.gr/amcl-thalis