3.2 Υλοποίηση σε FPGAs και reconfigurable arrays

 

Υλοποίηση αριθμητικών μεθόδων και επιστημονικού λογισμικού σε πολυπύρηνες πλατφόρμες

 

Στην παρούσα δράση θα εξεταστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πακέτων λογισμικού επιστημονικού υπολογισμού που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της δράσης 2. Στόχος της μελέτης θα είναι να εκτιμηθεί η καταλληλότητα του κάθε πακέτου λογισμικού (συνολικά ή κατά τμήματά του) για εκτέλεση σε καθεμιά από τις πολυπύρηνες πλατφόρμες που θα επιλεγούν ως πειραματικές πλατφόρμες στο έργο, ή εναλλακτικά για επιτάχυνση με χρήση εξειδικευμένου κατά περίπτωση αναδιατασσόμενου υλικού.  Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης θα μεταφερθούν και απεικονιστούν τα πακέτα λογισμικού – είτε καθολικά, είτα κατά τμήματα - στα κατάλληλα κατά περίπτωση πολυπύρηνα συστήματα. Επίσης θα κατασκευαστεί εξειδικευμένο υλικό για την επιτάχυνση συγκεκριμένων υπολογιστικών πυρήνων των εφαρμογών και το απαραίτητο λογισμικό για την επικοινωνία με τον υπολογιστή ξενιστή.

Για την υλοποίηση της δράσης, και με δεδομένη τη μεταβλητότητα της τεχνολογίας στη συγκεκριμένη περιοχή, κρίθηκε αναγκαίο η Ερευνητική Ομάδα που έχει αναλάβει την έρευνα, να προμηθευτεί μέσω του προγράμματος την πλέον πρόσφατη τεχνολογικά υλικοτεχνική υποδομή.

 

Παραδοτέα Δράσης

 

    • Τεχνική έκθεση περιγραφής των αποτελεσμάτων.
    • 2 άρθρα σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο.
    • Πρότυπο λογισμικό για πολυπύρηνες πλατφόρμες. Bitstreams για τον προγραμματισμό των FPGAs και λογισμικό επικοινωνίας με τον host-υπολογιστή.

     


    Η Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η κύρια ομάδα εργασίας που θα υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας δράσης, θα συγγράψει και θα δημοσιεύσει τα ερευνητικά αποτελέσματα, και θα συντάξει την σχετική Τεχνική Έκθεση για την περιγραφή των επιστημονικών δραστηριοτήτων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έλαβαν χώρα στα πλαίσια της παρούσας δράσης.