Εργαστηριακή υποδομή Ερευνητικής Ομάδας


 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει και παρέχει, όσον αφορά την απαιτούμενη για την εκτέλεση του έργου υλικοτεχνική υποδομή:

 

  • 2 συστάδες (clusters) υπολογιστών.

  • 5 σταθμούς εργασίας για ανάπτυξη εφαρμογών, με εξελιγμένα γραφικά υποσυτήματα, τα οποία είναι κατάλληλα για την αποδοτική εκτέλεση κώδικα γενικού σκοπού.

  • 6 συστήματα Playstation 3 με επεξεργαστή Cell BE, καθώς και πρόσβαση σε 2 IBM Blades τα οποία ενσωματώνουν 2 επεξεργαστές Cell BE έκαστο.

  • Αναπτυξιακές πλακέτες με FPGAs και μικροεπεξεργαστή PowerPC.

  • Τις τρέχουσες εκδόσεις των εργαλείων ανάπτυξης πολυνηματικού κώδικα της Intel (Intel Compilers, Intel Thread Profiler, Intel Thread Checker, Intel Performance Primitives, Intel Math Kernel Library) καθώς και του εξελιγμένου πακέτου ανάλυσης επίδοσης (Intel Vtune Performance Analyzer).

  • Περιβάλλον ανάπτυξης, αποσφαλμάτωσης και εκτίμησης επίδοσης για Nvidia γραφικά υποσυστήματα (CUDA SDK, CUDA Profiler, CUDA Debugger).

  • Περιβάλλον ανάπτυξης, αποσφαλμάτωσης, δυναμικής και στατικής ανάλυσης επίδοσης για συστήματα με επεξεργαστή Cell BE.

  • Τις τρέχουσες εκδόσεις των εργαλείων ανάπτυξης για FPGAs της Xilinx.